درباره ما

تولیدات

گالری

خدمات و سفارشات

ارتباط با ما

 

Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\header.jpg

 

Description: arch.jpg

Description: rose.jpg

سرستون

قیمت ها  بر مبنای هر عدد می باشد

252

Description: بزرگنمایی

15 x 14 x 4

قیمت : 50000 ریال

 

260

Description: بزرگنمایی

0 x 0 x 0

قیمت : 150000 ریال

 

260-15

Description: بزرگنمایی

23 x 21 x11

قیمت : 100000 ریال

 

267

Description: بزرگنمایی

0 x 0 x 0

قیمت : 100000 ریال

 

268

Description: بزرگنمایی

16 x 20 x 10

قیمت : 80000 ریال

 

270

Description: بزرگنمایی

22 x 23 x 9

قیمت : 80000 ریال

 

283

Description: بزرگنمایی

35 x 30 x 18

قیمت : 150000 ریال

 

284

Description: بزرگنمایی

16 x 28 x 15

قیمت : 100000 ریال

 

288

Description: بزرگنمایی

21 x 17 x 4

قیمت : 80000 ریال

 

289-12

Description: بزرگنمایی

23 x 18 x 5.5

قیمت : 80000 ریال

 

289-15

Description: بزرگنمایی

23 x 21 x 5.5

قیمت : 80000 ریال

 

289-17

Description: بزرگنمایی

23 x 23 x 6

قیمت : 80000 ریال

 

289-17C

Description: بزرگنمایی

23 x 17 x 6

قیمت : 70000 ریال

 

289-19

Description: بزرگنمایی

23 x 25 x 5.5

قیمت : 80000 ریال

 

289-22

Description: بزرگنمایی

23 x 28 x 6

قیمت : 100000 ریال

 

310

Description: بزرگنمایی

21 x 19 x 8

قیمت : 80000 ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

        Email:Info@kopm.ir

  کیمیا 947 347 77 21 0098