درباره ما

تولیدات

گالری

خدمات و سفارشات

ارتباط با ما

 

Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\header.jpg

 

Description: arch.jpg

Description: rose.jpg

دور لوستری (سقفی)1

قیمت ها  بر مبنای هر عدد می باشد

 

85-1

Description: بزرگنمایی

32 x 32 x 1.1

قیمت : 100000 ریال

 

85

Description: بزرگنمایی

65 x 3.4

قیمت : 250000 ریال

 

86-1

Description: بزرگنمایی

90 x 45 x 3

قیمت : 150000 ریال

 

88-1

Description: بزرگنمایی

120 x 60 x 2.5

قیمت : 100000 ریال

 

89-4

Description: بزرگنمایی

60 x 3

قیمت : 200000 ریال

 

89-6

Description: بزرگنمایی

70 x 3

قیمت : 250000 ریال

 

89-8

Description: بزرگنمایی

80  x 3

قیمت : 300000 ریال

 

90

Description: بزرگنمایی

60 x  3

قیمت : 200000 ریال

 

91

Description: بزرگنمایی

54  x 2

قیمت : 200000 ریال

 

92-1

Description: بزرگنمایی

60 x  1.8

قیمت : 200000 ریال

 

92-2

Description: بزرگنمایی

90 x  3

قیمت : 150000 ریال

 

92-3

Description: بزرگنمایی

120  x 3.5

قیمت : 150000 ریال

 

 

 

 

 

قبلی  ...  1   2    بعدی

 

 

 

        Email:Info@kopm.ir

  کیمیا 947 347 77 21 0098