درباره ما

تولیدات

گالری

خدمات و سفارشات

ارتباط با ما

 

Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\header.jpg

 

Description: arch.jpg

Description: rose.jpg

مرکزی ها

قیمت ها  بر مبنای هر عدد می باشد

50

Description: بزرگنمایی

45 x  3.5

قیمت : 150000 ریال

 

51

Description: بزرگنمایی

52 x 1.3

قیمت : 150000 ریال

 

52

Description: بزرگنمایی

34 x  3.5

قیمت : 150000 ریال

 

53

Description: بزرگنمایی

31 x  3

قیمت : 100000 ریال

 

54

Description: بزرگنمایی

17 x  1.6

قیمت : 50000 ریال

 

55

Description: بزرگنمایی

43 x  2.2

قیمت : 150000 ریال

 

56

Description: بزرگنمایی

30 x  2

قیمت : 100000 ریال

 

57

Description: بزرگنمایی

29 x  1.3

قیمت : 100000 ریال

 

58

Description: بزرگنمایی

25 x  5

قیمت : 100000 ریال

 

60

Description: بزرگنمایی

20 x 2

قیمت : 60000 ریال

 

61

Description: بزرگنمایی

27 x  3

قیمت : 100000 ریال

 

62

Description: بزرگنمایی

35x  3.5

قیمت : 120000 ریال

 

63

Description: بزرگنمایی

40x  3.5

قیمت : 150000 ریال

 

64

Description: بزرگنمایی

18 x  2.2

قیمت : 50000 ریال

 

71

Description: بزرگنمایی

45 x 2.5

قیمت : 150000 ریال

 

82

Description: بزرگنمایی

42 x  7.5

قیمت : 200000 ریال

 

86

Description: بزرگنمایی

25 x 4

قیمت : 100000 ریال

 

88

Description: بزرگنمایی

34 x 4

قیمت : 120000 ریال

 

92-p

Description: بزرگنمایی

0 x 0 x 0

قیمت : 40000 ریال

 

98-1

Description: بزرگنمایی

24 x 4

قیمت : 50000 ریال

 

98-2

Description: بزرگنمایی

32 x  4

قیمت : 80000 ریال

 

 

 

 

 

 

        Email:Info@kopm.ir  کیمیا 947 347 77 21 0098