·  درباره ما

·  تولیدات

·  گالری

·  خدمات و سفارشات

·  ارتباط با ما

 

Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\header.jpg

 

Description: arch.jpg

Description: rose.jpg

ستون و پایه ستون 1

قیمت ها  بر مبنای هر عدد می باشد

 

261-12

Description: بزرگنمایی

120 x 12 x 6

قیمت : 120000 ریال

 

261-15

Description: بزرگنمایی

110 x 15 x 7.5

قیمت : 150000 ریال

 

261-17

Description: بزرگنمایی

190 x 17 x 8.5

قیمت : 300000 ریال

 

282

Description: بزرگنمایی

135 x 20 x 10

قیمت : 200000 ریال

 

263

Description: بزرگنمایی

130 x 17 x 2

قیمت : 120000 ریال

 

264

Description: بزرگنمایی

130 x 22 x 2

قیمت : 120000 ریال

 

273-12

Description: بزرگنمایی

110 x 12 x 1.4

قیمت :100000 ریال

 

273-15

Description: بزرگنمایی

110 x 15 x 1.4

قیمت : 100000 ریال

 

262

Description: بزرگنمایی

100 x 8 x 1

قیمت : 50000 ریال

 

287-14

Description: F:\personal\KIMIYA\images\t263.jpg

130 x 14 x 1.8

قیمت : 30000 ریال

 

287-19

Description: بزرگنمایی

130 x 19 x 1.8

قیمت : 120000 ریال

 

 

 

پایه ستون

 

 

        Email:Info@kopm.ir  کیمیا 947 347 77 21 0098