درباره ما

تولیدات

گالری

خدمات و سفارشات

ارتباط با ما

 

Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\header.jpg

 

Description: arch.jpg

Description: rose.jpg

کنسولی

قیمت ها  بر مبنای هر عدد می باشد

253

Description: بزرگنمایی

36 x 29 x 14

قیمت : 150000 ریال

 

255

Description: بزرگنمایی

22 x 20 x 8.5

قیمت : 100000 ریال

 

256

Description: بزرگنمایی

22 x 11 x 9

قیمت : 80000 ریال

 

285

Description: بزرگنمایی

27 x 25 x 18

قیمت : 120000 ریال

 

291

Description: بزرگنمایی

36 x 22 x 12

قیمت : 120000 ریال

 

291C

Description: بزرگنمایی

18 x 80 x 3

قیمت : 100000 ریال

 

298-M2

Description: بزرگنمایی

7.5 x 90 x 5.7

قیمت : 80000 ریال

 

298-M4

Description: بزرگنمایی

24 x 3.5 x 6

قیمت : 50000 ریال

 

 

 

 

        Email:Info@kopm.ir

  کیمیا 947 347 77 21 0098