·  درباره ما

·  تولیدات

·  گالری

·  خدمات و سفارشات

·  ارتباط با ما

 

Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\header.jpg

 

Description: arch.jpg

Description: rose.jpg

زهوار کنجی

 

قیمت ها  بر مبنای هر عدد می باشد

 

403

ضخامت -       6   میلیمتر
ارتفاع -       10      میلیمتر  طول -      121  سانتی متر

Description: بزرگنمایی

Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\T403.gif

قیمت : 60000 ریال

 

404

ضخامت -      6.7   میلیمتر
ارتفاع -     11.5      میلیمتر  طول -      120  سانتی متر

Description: بزرگنمایی

Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\T404.gif

قیمت : 60000 ریال

 

405

ضخامت -      5.3   میلیمتر
ارتفاع -       7.8      میلیمتر  طول -      110  سانتی متر

Description: بزرگنمایی

Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\T405.gif

قیمت : 50000 ریال

 

407

ضخامت -      13   میلیمتر
ارتفاع -       13      میلیمتر  طول -      125  سانتی متر

Description: بزرگنمایی

Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\T407.gif

قیمت : 200000

 

429

ضخامت -      6.4   میلیمتر
ارتفاع -       6.5      میلیمتر  طول -      76  سانتی متر

Description: بزرگنمایی

Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\t429.jpg

قیمت : 80000  ریال

 

 

451

ضخامت -      3.5   میلیمتر
ارتفاع -       11.6     میلیمتر  طول -      116  سانتی متر

Description: بزرگنمایی

Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\t451.jpg

قیمت : 50000 ریال

 

453

ضخامت -      2.2   میلیمتر
ارتفاع -       8.5      میلیمتر  طول -      109  سانتی متر

Description: بزرگنمایی

Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\T453.jpg

قیمت : 45000 ریال

 

457

ضخامت -      3.5   میلیمتر
ارتفاع -       11      میلیمتر  طول -      120  سانتی متر

Description: بزرگنمایی

Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\T457.gif

قیمت : 70000 ریال

 

<-- Back

 

 

 

        Email:Info@kopm.ir

  کیمیا 947 347 77 21 0098