درباره ما

تولیدات

گالری

خدمات و سفارشات

ارتباط با ما

 

Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\header.jpg

 

Description: arch.jpg

Description: rose.jpg

کتبه

قیمت ها  بر مبنای هر عدد می باشد

 

1

Description: بزرگنمایی

17 x 74 x 1.4

قیمت : 100000 ریال

 

2

Description: بزرگنمایی

36 x 30 x 4

قیمت : 100000 ریال

 

3

Description: بزرگنمایی

46 x 58 x 2

قیمت : 150000 ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Email:Info@kopm.ir  کیمیا 947 347 77 21 0098