درباره ما

تولیدات

گالری

خدمات و سفارشات

ارتباط با ما

 

Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\header.jpg

 

Description: arch.jpg

Description: rose.jpg

قطعات نقش دار بزرگ1

قیمت ها  بر مبنای هر عدد می باشد

10

Description: بزرگنمایی

49 x 43 x 2

قیمت : 150000 ریال

 

11

Description: بزرگنمایی

50 x 50 x 2

قیمت : 150000 ریال

 

12

Description: بزرگنمایی

48 x 52 x 2.5

قیمت : 150000 ریال

 

13

Description: بزرگنمایی

46 x 46 x 1.8

قیمت : 150000 ریال

 

14

Description: بزرگنمایی

39 x 60 x 1.7

قیمت : 150000 ریال

 

17

Description: بزرگنمایی

68 x 68 x 2.2

قیمت : 200000 ریال

 

 

 

 

18

Description: بزرگنمایی

43 x 30 x 2.5

قیمت : 100000 ریال

 

19

Description: بزرگنمایی

50 x 86 x 2.2

قیمت : 200000 ریال

 

19-1

Description: بزرگنمایی

24 x 30x 1.5

قیمت : 50000 ریال

 

20

Description: بزرگنمایی

30 x 30 x 1

قیمت : 100000 ریال

 

21

Description: بزرگنمایی

42 x 42 x 1.5

قیمت : 150000 ریال

 

22

Description: بزرگنمایی

38 x 53 x 2.5

قیمت : 150000 ریال

 

23

Description: بزرگنمایی

40x 32x 2.3

قیمت : 80000 ریال

 

25

Description: بزرگنمایی

58 x 58 x 2.8

قیمت : 180000 ریال

 

26

Description: بزرگنمایی

52 x 35 x 4.2

قیمت : 130000 ریال

 

 

 

 

قبلی    1   2     بعدی

 

 

        Email:Info@kopm.ir

  کیمیا 947 347 77 21 0098