درباره ما

تولیدات

گالری

خدمات و سفارشات

ارتباط با ما

 

Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\header.jpg

 

Description: arch.jpg

Description: rose.jpg

گوشه قاب1

قیمت ها  بر مبنای هر عدد می باشد

412A

Description: بزرگنمایی

25 x 25 x 1.5

قیمت : 30000 ریال

 

414A

Description: بزرگنمایی

18 x 18 x 20

قیمت : 30000 ریال

 

416A

Description: بزرگنمایی

22 x 22 x 2

قیمت : 30000 ریال

 

417A

Description: بزرگنمایی

29 x 29 x 2

قیمت : 40000 ریال

 

419A

Description: بزرگنمایی

15 x 15 x 2

قیمت : 25000 ریال

 

420A

Description: بزرگنمایی

13 x 13 x 1.7

قیمت : 25000 ریال

 

434A

Description: بزرگنمایی

30 x 30 x 3

قیمت : 60000 ریال

 

434B

Description: بزرگنمایی

20 x 20 x 1.5

قیمت : 30000 ریال

 

434C

Description: بزرگنمایی

14 x 14 x 1.5

قیمت : 25000 ریال

 

434D

Description: بزرگنمایی

14 x 14 x 1.5

قیمت : 25000 ریال

 

435A

Description: بزرگنمایی

14 x 14 x 1.3

قیمت : 25000 ریال

 

437A

Description: بزرگنمایی

16 x 16 x 1.4

قیمت : 25000 ریال

 

 

 

 

 

 

 

قبلی    1   2     بعدی

 

 

 

        Email:Info@kopm.ir  کیمیا 947 347 77 21 0098