·  درباره ما

·  تولیدات

·  گالری

·  خدمات و سفارشات

·  ارتباط با ما

 

Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\header.jpg

 

Description: arch.jpg

Description: rose.jpg

زهوار قاب1

قیمت ها  بر مبنای هر عدد می باشد

 

400

ضخامت -       14   میلیمتر
عرض -      200      میلیمتر  طول -      108  سانتی متر

 

Description: بزرگنمایی

قیمت : 100000 ریال

 

409

ضخامت -       22   میلیمتر
عرض -       32      میلیمتر  طول -      97  سانتی متر

 

Description: بزرگنمایی

قیمت : 20000 ریال

 

410

ضخامت -       10   میلیمتر
عرض -       30      میلیمتر  طول -      78  سانتی متر

 

Description: بزرگنمایی

قیمت : 20000 ریال

 

411

ضخامت -       10   میلیمتر
عرض -       20      میلیمتر  طول -      58  سانتی متر

 

Description: بزرگنمایی

قیمت : 15000 ریال

 

412

ضخامت -       13   میلیمتر
عرض -       25      میلیمتر  طول -      76  سانتی متر

 

Description: بزرگنمایی

قیمت : 20000 ریال

 

414

ضخامت -       20   میلیمتر
عرض -       40      میلیمتر  طول -      98  سانتی متر

 

Description: بزرگنمایی

قیمت : 30000 ریال

 

415

ضخامت -       14   میلیمتر
عرض -       40      میلیمتر  طول -      94  سانتی متر

 

Description: بزرگنمایی

قیمت : 30000 ریال

 

416

ضخامت -       26   میلیمتر
عرض -       40      میلیمتر  طول -      98  سانتی متر

 

Description: بزرگنمایی

قیمت : 30000 ریال

 

417

ضخامت -       20   میلیمتر
عرض -       50      میلیمتر  طول -      106  سانتی متر

 

Description: بزرگنمایی

قیمت : 30000 ریال

 

418

ضخامت -       30   میلیمتر
عرض -       44      میلیمتر  طول -      94  سانتی متر

 

Description: بزرگنمایی

قیمت : 30000 ریال

 

 

قبلی  ...  1   2   3   4   5   بعدی

 

 

        Email:Info@kopm.ir

  کیمیا 947 347 77 21 0098