درباره ما

تولیدات

گالری

خدمات و سفارشات

ارتباط با ما

 

Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\header.jpg

 

Description: arch.jpg

Description: rose.jpg

نقش برجسته ها(مجسمه)ا

قیمت ها  بر مبنای هر عدد می باشد

 

250

Description: بزرگنمایی

28 x - x 2.7

قیمت : 60000 ریال

 

251

Description: بزرگنمایی

27 x - x 5.3

قیمت : 60000 ریال

 

271

Description: بزرگنمایی

46 x 14 x 3

قیمت : 200000 ریال

 

272

Description: بزرگنمایی

29 x 29 x 3

قیمت : 100000*2 ریال

 

292

Description: بزرگنمایی

18 x 80 x 2.5

قیمت : 200000 ریال

 

295

Description: بزرگنمایی

85 x 46 x 2.8

قیمت : 200000 ریال

 

296

Description: بزرگنمایی

29 x 8 x 1.3

قیمت : 80000 ریال

 

297

Description: بزرگنمایی

80 x 24 x 2.4

قیمت : 250000 ریال

 

 

 

 

        Email:Info@kopm.ir  کیمیا 947 347 77 21 0098