درباره ما

تولیدات

گالری

خدمات و سفارشات

ارتباط با ما

 

Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\header.jpg

 

Description: arch.jpg

Description: rose.jpg

حلقه ای1

قیمت ها  بر مبنای هر عدد می باشد

 

65

Description: بزرگنمایی

38 x 26 x  1.7

قیمت : 80000 ریال

 

66

Description: بزرگنمایی

70 x 52 x  2

قیمت : 170000 ریال

 

67

Description: بزرگنمایی

44 x 26 x  1.5

قیمت : سفارشی

 

68

Description: بزرگنمایی

80 x 58 x  1.8

قیمت : سفارشی

 

69-1

Description: بزرگنمایی

33 x 22 x  1.5

قیمت : 50000 ریال

 

69-2

Description: بزرگنمایی

37 x 26 x  1.5

قیمت : 60000 ریال

 

69-3

Description: بزرگنمایی

44 x 31 x  1.6

قیمت : 80000 ریال

 

70-1

Description: بزرگنمایی

60 x 44 x  1.5

قیمت : 150000 ریال

 

70-2

Description: بزرگنمایی

70 x 53x  1.7

قیمت : 160000 ریال

 

70-3

Description: بزرگنمایی

80 x 62 x  1.7

قیمت : 180000 ریال

 

75

Description: بزرگنمایی

36 x 57 x 1.5

قیمت : 80000 ریال

 

76

Description: بزرگنمایی

61 x 82 x 1.8

قیمت : 170000 ریال

 

78

Description: بزرگنمایی

20 x  2.2

قیمت : 50000 ریال

 

78-1

Description: بزرگنمایی

17 x  2.2

قیمت : 50000 ریال

 

79

Description: بزرگنمایی

44 x 34 x  1.7

قیمت : سفارشی

 

 

 

 

قبلی    1   2     بعدی

 

 

        Email:Info@kopm.ir

  کیمیا 947 347 77 21 0098