·  درباره ما

·  تولیدات

·  گالری

·  خدمات و سفارشات

·  ارتباط با ما

 

Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\header.jpg

 

Description: arch.jpg

Description: rose.jpg

گلدانی

قیمت ها  بر مبنای هر عدد می باشد

 

30

Description: بزرگنمایی

56 x 25 x 2.4

قیمت : 150000 ریال

 

33

Description: بزرگنمایی

33 x 25 x 2.5

قیمت : 150000 ریال

 

170

Description: بزرگنمایی

17 x 17 x 2.5

قیمت : 40000 ریال

 

179

Description: بزرگنمایی

26 x 14 x 3

قیمت : 60000 ریال

 

191

Description: بزرگنمایی

32 x 17 x 1.6

قیمت : 50000 ریال

 

200

Description: بزرگنمایی

23 x 14 x 2.5

قیمت : 60000 ریال

 

210

Description: بزرگنمایی

44 x 16 x 2.4

قیمت : 100000 ریال

 

215

Description: بزرگنمایی

26 x 13 x 2.5

قیمت : 60000 ریال

 

232

Description: بزرگنمایی

36 x 30 x 4.2

قیمت : 100000 ریال

 

 

 

 

 

        Email:Info@kopm.ir

  کیمیا 947 347 77 21 0098