درباره ما

تولیدات

گالری

خدمات و سفارشات

ارتباط با ما

 

Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\header.jpg

 

Description: arch.jpg

Description: arch.jpg

دیوار پوش و موزائیکی

قیمت ها  بر مبنای هر عدد می باشد

 

299-1

Description: بزرگنمایی

250 x 250 x 20

قیمت : 20000 ریال

 

299-2

Description: بزرگنمایی

250 x 250 x 20

قیمت : 20000 ریال

 

299-3

Description: بزرگنمایی

250 x 250 x 10

قیمت : 20000 ریال

 

299-4

Description: بزرگنمایی

250 x 250 x 10

قیمت : 15000 ریال

 

299-5

Description: بزرگنمایی

250 x 250 x 20

قیمت : 15000 ریال

 

300-1

Description: بزرگنمایی

200 x 200 x 15

قیمت : 15000 ریال

 

300-2

Description: بزرگنمایی

200 x 200 x 15

قیمت : 15000 ریال

 

300-3

Description: بزرگنمایی

200 x 200 x 15

قیمت : 15000 ریال

 

300-4

Description: بزرگنمایی

200 x 200 x 15

قیمت : 15000 ریال

 

300-5

Description: بزرگنمایی

200 x 200 x 15

قیمت : 15000 ریال

 

300-6

Description: بزرگنمایی

200 x 200 x 10

قیمت : 15000 ریال

 

300-7

Description: بزرگنمایی

200 x 200 x 20

قیمت : 15000 ریال

 

300-8

Description: بزرگنمایی

0 x 0 x 0

قیمت : 0000 ریال

 

311-1

Description: بزرگنمایی

0 x 0 x 0

قیمت : 0000 ریال

 

311-2

Description: بزرگنمایی

0 x 0 x 0

قیمت : 0000 ریال

 

 

 

        Email:Info@kopm.ir

  کیمیا 947 347 77 21 0098