درباره ما

تولیدات

گالری

خدمات و سفارشات

ارتباط با ما

 

Description: Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\header.jpg

 

Description: Description: arch.jpg

Description: Description: rose.jpg

قطعات ریز1

قیمت ها  بر مبنای هر عدد می باشد

قبلی  ...  100-114   115-129   130-144   145-159   160-174   175-189   190-204  

205-219   220-233   بعدی

100

 

Description: Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\t100.jpg

8 x 7x 1.2

قیمت : 15000 ریال

 

101

Description: Description: بزرگنمایی

 

7.5 x6 x 1.5

قیمت : 10000 ریال

 

102

Description: Description: بزرگنمایی

 

7x 7 x 2.6

قیمت : 10000 ریال

 

103

Description: Description: بزرگنمایی

8 x 7.5 x 1.9

قیمت : 10000 ریال

 

104

Description: Description: بزرگنمایی

11 x 8 x 1.8

قیمت : 30000 ریال

 

105

Description: Description: بزرگنمایی

9 x 9 x 2.4

قیمت : 15000 ریال

 

106

Description: Description: بزرگنمایی

12 x 9 x 1.4

قیمت : 15000 ریال

 

107

Description: Description: بزرگنمایی

11 x 9 x2.6

قیمت : 10000 ریال

 

108

Description: Description: بزرگنمایی

10 x 8 x 1.5

قیمت : 10000 ریال

 

109

Description: Description: بزرگنمایی

8.5x 5 x 1.7

قیمت : 10000 ریال

 

110

Description: Description: بزرگنمایی

4 x 4 x 1

قیمت : 5000 ریال

 

111

Description: Description: بزرگنمایی

5.3 x 4.7 x 1.7

قیمت : 5000 ریال

 

112

Description: Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\acdE.tmp

0 x 0 x 0

قیمت : 0000 ریال

 

113

Description: Description: بزرگنمایی

6.5 x 5 x 1.5

قیمت : 8000 ریال

 

114

Description: Description: بزرگنمایی

8.7 x 6 x .8

قیمت : 8000 ریال

 

 

 

 

قبلی  ...  100-114   115-129   130-144   145-159   160-174   175-189   190-204  

205-219   220-233   بعدی

 

 

        Email:Info@kopm.ir

  کیمیا 947 347 77 21 0098